Algemene voorwaarden

Wanneer je je aanmeldt voor een cursus of opleiding, ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

Betaling

Na inschrijving is het gehele bedrag voor de cursus of opleiding aan Fitinit verschuldigd. Dit ongeacht of de cursus
of opleiding volledig of slechts ten dele wordt gevolgd. Eventuele kosten, verbonden aan het verplichten tot betaling,
zijn in het voorkomende geval voor rekening van de opdrachtgever, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling
is vereist.
Betaling van de cursus dient per direct te geschieden. Tenzij anders is overeengekomen.
De prijzen zijn exclusief btw.

Annulering/wijziging bij online E-learning

Een overeenkomst voor het volgen van een online cursus die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen
worden. Bij overeenkomsten worden de via de Fitinit website bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd.
Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt Fitinit de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klant heeft
dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van Fitinit terug te vorderen.
In geval de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Fitinit het reeds door de klant betaalde bedrag binnen
30 dagen nadat de klant hierom heeft verzocht aan hem of haar terug te betalen. De online cursus kan na betaling
direct worden gebruikt waardoor de online cursussen van Fitinit worden geleverd voordat de herroepingstermijn,
als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.

Fitinit wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in
Artikel 7:46d lid 1 in het Burgelijk Wetboek.

 

Minimale leeftijd

Indien je jonger bent dan 16 jaar, sta je ervoor in dat je toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanschaffen
van trainingen. Dit geldt zowel voor open training, online training als voor maatwerktraining. Het is niet toegestaan je
aan te melden voor een cursus op naam van iemand anders.

 

Wijzigingen in aanbod

Fitinit behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof.